Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi
KOSGEB Binası 1. Kat 06800 Beytepe ANKARA
Tel: +90 (312) 297 6794  +90 (312) 297 6325
Fax: +90 (312) 297 6795
E-posta: yasamboyu@hacettepe.edu.tr
© Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi - 2017
HABERDAR OLUN
E-posta adresinizi ekleyerek eğitimler ve duyurulardan haberdar olun.
TÜKETİCİ VE PİYASA ANALİZİ SERTİFİKA PROGRAMI


EĞİTİMİN AMACI:

Söz konusu sertifika programının amacı katılımcıların modern tüketici ve piyasayı doğru şekilde analiz etmesini sağlamaktır. Gerek işletmeler gerekse bireyler için modern toplumda piyasayı doğru okumak ve analiz etmek büyük önem taşımaktadır. İktisadi ve sosyal modeller her ne kadar analize ışık tutsa dahi pratikte, giderek modernleşen ve küreselleşen toplumda işleyiş değişmektedir. Tüketici ve piyasa analizi sertifika programı pratikte yaşanan bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE YERİ:

Program, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezinin Sıhhiye Kampüsünde bulunan dersliklerinde, hafta sonu günlük 6’şar saat olmak üzere 78 saatlik (7 haftalık) eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Söz konusu sertifika programının amacı modern tüketici ve piyasanın doğru analiz edilmesini sağlamaktır. Bu amaçla tasarlanan program teorik, tarihsel ve pratik dersler içermektedir.
Hedef Kitle: Reklam, medya, halkla ilişkiler, işletme, iktisat, pazarlama alanında çalışanlar.

Eğitim Programı


1-Tüketici Davranışları (6 saat)

Bu ders kapsamında tüketici tercihinin temelleri, fayda kavramı, tüketicinin optimal seçimi, fayda maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu gibi tüketici tercihlerini anlamaya yönelik kavramlar derinlemesine incelenecektir.

2-Tüketim Teorileri (6 saat)

Bu ders kapsamında makroekonomik açıdan tüketim teorileri incelenecektir. Keynes, Modigliani, Friedman ve Veblen gibi iktisatçıların tüketim kavramına nasıl yaklaştıkları analiz edilecektir.

3-Firma Davranışları (6 saat)

Bu ders piyasanın diğer önemli unsuru olan firmayı analiz etmek için tasarlanmıştır. Ders kapsamında firmanın kararını etkileyen faktörler kısa ve uzun dönem ayrımı dikkate alınarak işlenecektir.

4-Rekabet Teorileri (6 saat)

Bu ders rekabet kavramını klasik ve neo-klasik açıdan analiz etmek ve günümüz piyasalarında rekabetin nasıl işlediğini ve piyasayı nasıl etkileyeceğini analiz etmek üzere kurgulanmıştır.

5-Piyasa Teorisi (6 saat)

Bu ders piyasa yapı ve koşullarının derinlemesine analizini hedeflemektedir. Ders kapsamında piyasa kavramı, çeşitli piyasa türleri ve piyasa yapısının firma ve birey davranışları üzerindeki etkileri incelenecektir.

6-Piyasanın Tarihsel Gelişimi (6 saat)

Bu ders kapsamında piyasa kurumunun ortaya çıkışı, sistemin kurumsal yapısı, tarihsel gelişimi gibi olgular derinlemesine tartışılacaktır. Modern dönem ve aydınlanma döneminde piyasanın gelişimi ve piyasa ekonomisinin geleceği hakkında analizler yapılacak ve öğrencinin “piyasa”nın temel işleyiş mekanizmasını daha iyi kavraması sağlanacaktır.

7-Modernleşme ve Birey (6 saat)


Derste birey ve toplum kavramı analiz edilecek, modern ve küreselleşen dünyada bireyin rolü ve tüketim ve piyasa kavramları üzerindeki etkileri tartışılacaktır.


8-Küreselleşme ve Krizler (6 saat)

Bu ders küreselleşme olgusunun ve krizlerin tüketici ve piyasa üzerindeki etkilerini derinlemesine analiz etmeyi amaçlamaktadır.

9- Finans Piyasaları (3 saat)

Derste finans piyasalarının genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu bağlamda finans piyasalarının ekonomideki rolü ele alınacak ve para ve sermaye piyasalarına değinilecektir.

11-Girişimci ve Teknolojinin Rolü (6 saat)

Bu ders kapsamında girişimci ve teknolojinin tarihsel evrimi incelenecek ve tarihsel süreç boyunca teknoloji ve girişimci kavramlarının nasıl değiştiği ve dönüştüğü analiz edilecektir.

11- Tüketici ve Firmalar için Kara Verme ve Strateji (6 saat)

Bu ders kapsamında tüketici ve firmaların birbirleri ile olan ilişkileri ve bu ilişkiler ve mevcut belirsizlikler çerçevesinde nasıl karar verdikleri incelenecektir. Günümüz tüketici ve firmalarının karar verme aşamalarına uygun olarak klasik varsayımlar genişletilecektir.

12-E-ticaret (6 saat)

Bu ders kapsamında e-ticaret kavramının dünya ve Türkiye kapsamında tarihsel evrimi, e-ticaretin tanımı ve türleri, çeşitli e-ticaret uygulamaları ve başarı ve uygulama önerileri uygulamalı olarak sunulacak ve böylece öğrenciye günümüz değişen piyasa yapısında tüketim ve piyasa kavramlarının nasıl değiştiğini analiz etme imkânı sunulacaktır.

13-Reklam (6 saat)

Bu ders kapsamında reklam faaliyetlerinin tanımı, amacı, firma ve tüketici açısından önemi, reklamın piyasa yapısını ve tüketici ve firma davranışlarını nasıl etkilediği ve reklamın sosyal refah etkileri üzerinde durulacaktır.

14- Finans Piyasaları (3 saat)

Derste finans piyasalarının genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Bu bağlamda finans piyasalarının ekonomideki rolü ele alınacak ve para ve sermaye piyasalarına değinilecektir.

BAŞVURU KRİTERLERİ:

Ön lisans veya lisans mezunu olmak.

SERTİFİKA:

Eğitim sonunda %80 devam koşulunu sağlayan ve yapılacak sınavdan 70 puan ve üzeri alan katılımcılara sertifika verilecektir.

EĞİTİME BAŞVURU:

Eğitime ön kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.
Merkez personelimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

EĞİTMEN KADROSU:

Prof. Dr. Hüseyin Özel
Doç. Dr. Derya Güler Aydın
Doç. Dr. Nasip Bolatoğlu
Yrd. Doç. Dr. Selcen Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Onur Yeni
Yrd. Doç. Dr. Aykut Attar
Öğr. Gör. Nilgün Çokça

EĞİTİMİN ÜCRETİ:

Program KDV Dahil 2.500 TL'dir.